ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม

นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์  08 1174 3695   ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม

FAX 02 516 2106 , 02 516 4232 , 02 191 4804
--
ใบสมัครอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น --/-- ว.3872 : เรื่อง ข้อทำการตกลงในการบริหารการฝึกอบรม -
--
แผนการอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง 1 -- / -- แผนการอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง 6 --

ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม

นายวินัย สาดฟัก

09 0678 0185

นวผ.ชก

นางสาวเสนาะ หามนตรี

09 0678 0188

นวผ.ชก

นางอภิชา จินดาสวัสดิ์

09 0678 0191

นสถ.ชก.

นายตระการ จันทร์ชัยภูมิ

09 0678 0180

นสถ.ชก.

นางชนัดดา นครศรี

09 0678 0186

นวช.ปก.

นายอรรถกร แปะทลุง

09 0678 0177

จธก.ชง.

 

จนท.ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม

นายอรรถกร แปะทลุง

09 0678 0177

นายวินัย สาดฟัก

09 0678 0185

หลักสูตรคอมฯ

09 0678 0178

นางชนัดดา นครศรี

09 0678 0186

นายอนิรุทธิ์ อิสระธนาชัยกุล

09 0678 0179

นายเฉลิมพล บัวเคลือบ

09 0678 0187

นายตระการ จันทร์ชัยภูมิ

09 0678 0180

นางสาวเสนาะ หามนตรี

09 0678 0188

นายศิริวัฒน์ ปกครอง

09 0678 0181

นางสาวสุกัญญา ศรีสวัสดิ์

09 0678 0189

09 0678 0182

นายชุมพล เหมือนสวัสดิ์

09 0678 0190

นายวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิต

09 0678 0183

นางอภิชา จินดาสวัสดิ์

09 0678 0191

น.ส.ปิยรัตน์ ทองศรีนุ่น

09 0678 0184

นายอนูวา สาแล๊ะ

09 0678 0192